Firma HoSt dostarcza także układy oczyszczania spalin, jako uzupełnienie swoich instalacji. HoSt posiada duże doświadczenie z rozmaitymi układy oczyszczania spalin dla instalacji opalanych zarówno czystymi paliwami jak i paliwami odpadowymi.

W zgodzie z miejscowymi przepisami

We wszystkich układach multicyklon stosowany jest jako pierwszy stopień, oczyszczając spaliny z cząstek stałych. W drugim stopniu następuje dalsze oczyszczanie spalin. Zastosowane technologie oczyszczania spalin są ściśle związane z rodzajem paliwa oraz wymaganymi przez miejscowe przepisy poziomami emisji. Wymagania te często decydują o zastosowanym typie urządzeń oczyszczających.

Kondensacja spalin stosowana jest, gdy wymagane stężenie emisji pyłów wynosi mniej niż 100 mg/Nm3 I w przypadku czystych paliw. Filtr elektrostatyczny stosowany jest  przy stężeniach do 20 mg/Nm3. Filtry workowe są stosowane, w przypadku bardziej zaostrzonych wymagań emisyjnych.

Zanieczyszczenia chemiczne

Wtrysk odpowiedniego sorbentu jest stosowany w przypadku, gdy należy obniżyć emisje chlorków, tlenków siarki lub innych zanieczyszczeń chemicznych. Wtrysk sorbentu jest zawsze stosowany w połączeniu z filtrem workowym. Wapno lub dwuwęglan jest wybierany odpowiednio, w zależności od temperatur oczyszczanych gazów oraz stężeń zanieczyszczeń w spalinach. Węgiel aktywny może być także dodawany w razie potrzeby.

Niskie stężenia NOx

Specjalne techniki spalania w instalacjach HoSt pozwalają na osiągnięcie względnie niskich stężeń tlenków azotu w spalinach. W przypadku gdy udział azotu w paliwie jest bardzo wysoki lub miejscowe limity dla stężeń tlenków azotu są bardzo surowe, istnieje możliwość zastosowania dodatkowych środków zaradczych.

Wtrysk mocznika do paleniska może być zastosowany w celu obniżenia emisji tlenków azotu o ok. 50%. Jeżeli wymagane jest dalsze obniżenie poziomu emisji, dodatkowe urządzenia obniżające stężenie NOx są instalowane dalej w ciągu procesowym.