Firma Host od lat specjalizuje si? w systemach do produkcji energii odnawialnej z biomasy. Dzia?alno?? Host skoncentrowana jest g?ównie na fermentacji beztlenowej i zgazowywaniu biomasy jak równie? na spalarniach opalanych drewnem w kogeneracji elektrycznej i cieplnej.

Firma Host zosta?a za?o?ona w 1996 roku przez dwa wiod?ce koncerny przemys?owe w Holandii,  Holec Projects  i Stork. Od 1999  Host jest  niezale?n?  firm?  prywatn?. W pierwszych latach. dzia?alno?ci Host dzia?a? g?ównie jako biuro in?ynierskie, w zakresie optymalizacji i oszcz?dzania energii. W 1999 roku Host zacz?? rozwija? w?asne technologie  do produkcji energii z biomasy. Obecnie Host koncentuje si? na dostarczaniu  pod klucz instalacji do produkcji bioenergii. Ponadto Host oferuje studia wykonalno?ci w tym prace projektowe dla szerokiego kr?gu odbiorców, g?ównie w energoch?onnych bran?ach przemys?u.

Oprócz  g?ównego biura w Holandii w Enschede, Host ma przedstawicielstwa i biura w takich krajach jak: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, W?ochy, Rumunia, ?otwa, Polska i S?owacja.

Host oferuje nast?puj?ce technologie do wytwarzania energii elektrycznej i ciep?a u?ytkowego z biomasy:

–          Spalarnie opalane drewnem

–          elektrownie opalane biomas? z cyrkulacyjnym z?o?em fluidalnym

–          biogazownie dla rolnictwa i przemys?u

We wszystkich tych obszarach dzia?alno?ci Host dostarcza kreatywne i innowacyjne rozwi?zania. Systemy eneregetyczne charakteryzuj? si? mi?dzy innymi du?? efektywno?ci?, wysok? niezawodno?ci?, mo?liwo?ci? wykorzystania ró?nych rodzajów materia?ów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Broszura informacyjna Host