HoSt Realiseert: Groen Gas en ‘Kunstmest’ uit mest in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode, provincie Noord-Brabant, wordt binnenkort 1 miljoen Nm3 (kuub) groen gas per jaar geproduceerd voor levering op het gasnet, voldoende voor circa 750 huishoudens. Daarvoor wordt 40.000 ton rundveemest vergist van meerdere melkveehouderijen in een HoSt biogasinstallatie. Bovendien wordt de vergiste mest verwerkt tot kunstmestvervanger.

De verse mest is afkomstig van zowel melkveehouderij Van Genugten als van meerdere nabij gelegen melkveehouderijen. “Dit project is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking dat resulteert in energieproductie, emissiereductie en een gesloten mestkringloop”, zegt Sjaak Klein Gunnewiek, sales manager biogasprojecten bij HoSt. Naast duurzame energieproductie wordt in dit project, GroeneWoudGas, mest verwerkt tot producten op maat voor bemesting van de voedergewassen. Bovenal worden CO2-, methaan- en stikstofemissies maximaal gereduceerd op bedrijfsniveau dankzij monomestvergisting.

Mestverwaarding tot ‘kunstmest’

Het terugwinnen van kunstmestconcentraat uit de vergiste mest begint bij hygiënisatie van het digestaat, het bemestingsproduct dat ontstaat na vergisting. Dankzij hygiënisatie worden eventuele ziektekiemen gedood en wordt het digestaat exportwaardig. Hierdoor kan worden voldaan aan de mestverwerkingsplicht. Een centrifuge scheidt het digestaat in een dikke fractie en dunne fractie (vloeibare mest), waarna een stikstofstripper stikstof wint uit de dunne fractie. De dunne fractie met waardevolle kali meststoffen kan vervolgens door de veehouders worden gebruikt voor bemesting op maat.

Het overgebleven product uit de stripper is stikstofrijk ammoniumsulfaat, dat in vloeibare vorm bruikbaar is of kan worden gekristalliseerd.  De verwachting is dat dit product vanaf 2021 wordt erkend door de Europese Unie als kunstmestvervanger, maar kan reeds worden gebruikt binnen de pilot mineralenconcentraat waaraan het project deelneemt. “Om de regionale kringloop te sluiten gaan we dit product onder andere inzetten op het grasland van onze klanten. Kennispartners begeleiden het gebruik in de praktijk en doen veldproeven”, aldus initiatiefnemer Van Genugten.

Regionale samenwerking

De dunne fractie gaat retour naar dezelfde nabij gelegen melkveehouderijen die de verse mest leveren. Zowel de verse mest als de dunne fractie worden vervoerd in een bio-CNG vrachtwagen van Ton Trans. Dit gebeurt met een innovatieve twee compartimenten oplegger voor efficiënt transport.

Emissiereductie dankzij monomestvergisting

Monomestvergisting is een bewezen en haalbare innovatie voor zowel de productie van groene energie en waardevolle eindproducten als voor emissiereductie. De combinatie van mestvergisting en een stikstofstripper zorgt voor beperking van ammoniak- en methaanemissie. Dankzij het leveren van verste mest door meerdere melkveehouderijen blijft de mest niet liggen en worden emissies in de stal sterk gereduceerd.

Schone groen gas productie

In de monomestvergister vindt anaerobe (zuurstofloze) vergisting van mest plaats, waardoor biogas wordt geproduceerd. Het biogas wordt in een biogasopwerkingsysteem van Bright Biomethane opgewerkt naar groen gas (biomethaan) met dezelfde eigenschappen als aardgas. Dit geproduceerde groen gas gaat rechtstreeks op het gasnet van Sint-Oedenrode. Een zeer geschikt en groen alternatief voor verwarmen, warm water en koken op de fossiele brandstof aardgas. Dankzij innovatieve warmteterugwinning en gebruik van een warmtepomp kan de vergister en de processen worden verwarmd met teruggewonnen warmte. Daarnaast zorgen de patenteerde geïsoleerde dubbel membraandaken voor minimaal warmteverlies. De gebouwen en silo’s zijn gekoppeld aan een geurfilter die alle geur afvangt.

Het project wordt gestimuleerd door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) die innovatieve energieprojecten stimuleert. Het Nationaal Groenfonds en de Rabobank hebben de financiering beschikbaar gesteld. Hierbij is gebruikgemaakt van groenfinanciering en impactlening.