HoSt “Biogas Marrum” saņem labākas biomasas ilgtspējības sertifikātu

Biogāzes uzņēmums “Biogas Marrum”, kas pieder HoSt, ir saņēmis starptautiski atzītu “Labākas biomasas” ilgtspējas sertifikātu (NTA 8080). Šis sertifikāts apliecina ražotās atjaunojamās gāzes ilgtspējīgu izcelsmi, samazinot CO2 emisijas par 94,4%.

Sertifikāts tiek izsniegts organizācijām, kas saskaņā ar noteiktajām prasībām ražo, tirgo vai apstrādā ilgtspējīgu biomasu. Biogas Marrum anaerobie kūtsmēsli ar līdz 5% organisko atlikumu saražo 2,2 miljonus Nm3 (kubikmetrus) biometāna gadā. Papildus biomasas ilgtspējīgas izcelsmes garantēšanai šīs biomasas izmantošanai jārada ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums salīdzinājumā ar fosilā kurināmā izmantošanu. Šajā samazināšanas aprēķinā ir iekļauta visa ķēde, kā arī paša rūpnīcas enerģijas patēriņš.

“Mēs īpaši lepojamies ar ļoti augsto CO2 izmešu samazinājumu, kas, no vienas puses, pozitīvi veicina kopējo CO2 izmešu samazināšanu un, no otras puses, enerģijas pāreju,” saka projekta izstrādātājs Tjeerds Šmits no HoSt.

Biometāna ražošana uzņēmumā Biogas Marrum ir pietiekama, lai gadā varētu patērēt vairāk nekā 1450 mājsaimniecību.

Better Biomass

Labākas biomasas sertifikāciju ir atzinusi Eiropas Komisija, un tā atbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvai 2009/28 / EK. Enerģijas ražošanā izmantotās biomasas ilgtspējības kritēriji ir daļa no sertifikācijas. Sertifikāts tiek piešķirts uz pieciem gadiem. Katru gadu neatkarīga sertifikācijas iestāde atkārtoti novērtē, vai tiek ievērotas direktīvas prasības, lai saglabātu sertifikātu.